daisy

Methylchloroisothiazolinone

(Preservative)