Mizumi

Care Alcohol Spray

ประเภท
ราคา (บาท)
  • 69
ปริมาณ
  • 45 ml.

Detail

MizuMi Care Alcohol Spray สเปรย์แอลกฮอล์อเนกประสงค์ช่วยป้องกันการแพรก่ระจายเชื้อ
โรคจากการสัมผัสจากสิ่งของแล้วไม่ทิ้งสารตกค้างท่ีเป็นอันตรายต่อผิวท่สีามารถทาความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้และมือได้อย่างมั่นใจ เพราะมีส่วนประกอบสาคัญคือ แอลกอฮอล์เข้มข้นสูง ถึง 70 % ที่จะช่วยลด การสะสมของแบคทีเรียไดเ้ป็นอย่างดีโดยทางการแพทย์ยืนยันว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงไม่มีพาราเบน (Paraben)หรือสารกันบูด

URL
ความสะอาด
0.0
ไม่เหนียวเหนอะหนะ
0.0
ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง
0.0
กลิ่น
0.0
ราคาเหมาะสม
0.0

ความพอใจ

0.0

COMMUNITY SAYS!

4.0

คะแนนเฉลี่ยจาก
USER REVIEW

5.0

กลิ่น