daisy

ชอบกลิ่นค่ะ หอมแบบอ่อนๆ ไม่แสบจมูก แระเป็นสูตรที่สามารถใช้สระได้ทุกวัน ใช้มาสองอาทิตย์ รู้ซึกดีค่ะ เพราะเปนคนที่ ผมมัน ชอบสระผมบ่อยๆ

แพกเกจดีไซน์
3.0
ควบคุมความมัน
3.0
ราคา : ปริมาณ
4.0
ความสะอาด
4.0
กลิ่น
5.0
ช่วยฟื้นฟูสภาพผม
4.0

4.0